Общи условия

Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Апис трейдинг ЕООД“, от една страна, и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн  и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от “Апис трейдинг“ ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки обект, линк или бутон, разположени на страниците на АПИС ТРЕЙДИНГ (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

“АПИС ТРЕЙДИНГ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: “АПИС ТРЕЙДИНГ“, СЛИВЕ, ул. „Индже войвода“ 4,, МОЛ: Красимир Петров Петров

1. Условия за използване на Сайта 

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че  не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че вследствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Апис трейдинг само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на техническото оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при попълване на бланката за поръчка

Предвид ползването на Сайта, Потребителят се съгласява: да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за поръчка (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Апис трейдинг има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Защита на личните данни

Kонфиденциална политика на  съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Апис трейдинг при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили бланка за доставка, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Апис трейдинг по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Апис трейдинг

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от“ Апис трейдинг“ за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички сайтове на “Апис трейдинг“ ЕООД.

Апис трейдинг  изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Апис трейдинг  си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4. Поведение на потребителите

Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за препубликуването или предавано по друг начин съдържание на Сайта.  не гарантира за точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.

Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Апис трейдинг няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта Апис трейдинг, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено;

в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Апис трейдинг , представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост („Права“) на която и да е страна;

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

и) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;

к) да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани със Сайта;

л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

Апис трейдинг си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания.

Апис трейдинг си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 4 изисквания.

5. Авторски права и ограничения, свързани с тях

Апис трейдинг дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на Апис трейдинг  или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Апис трейдинг си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между Апис трейдинг и лицето, публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права,“ Апис трейдинг “ не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. С публикуване на информация в Сайта потребителят декларира, че е носител на авторските й права и предоставя безвъзмездно правото на“ Апис трейдинг“

да я разпространява на страниците на Сайта, както и в други материали, свързани с “Апис трейдинг“. Всички предлагани от „Апис трейдинг“ стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права, се предлагат в оригиналния си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на „Апис трейдинг“ и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

6. Представяни стоки и услуги на cайта

В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Апис трейдинг  не носи отговорност за неточности в описанието на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Потребителя трябва да знае, че е възможно да има неволни грешки в описанието на продуктите. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока. „Апис трейдинг“ не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.

„Апис Трейдинг“  си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) съществува опасност с превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) няма общоприета еднозначна терминология на български език.

Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото, физическите размери, дестинацията и начинът на доставка. На страницата на всеки артикул има препратка към калкулатор на фирма за куриерски услуги.

Апис трейдинг си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката.

Апис трейдинг има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като prodilar.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

7. Закупуване на стока и/или услуга.

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Апис трейдинг. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка чрез Сайта потребителят влиза в договорни отношения със Апис трейдинг , касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на цената на продукт, Апис трейдинг  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена под старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

8. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Апис трейдинг  си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Апис трейдинг си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

9. Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Апис трейдинг  или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Апис трейдинг  се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Апис трейдинг  автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Апис трейдинг , и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Апис трейдинг  се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Апис трейдинг автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него стока и ще депозира разликата между пълната й стойност и направеният депозит при получаването. В случай, че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в едноседмичен срок, след като я е приел, Апис трейдинг се задължава да възстанови само втория депозит, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.

10. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована – опаковката не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана целостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.

При констатация на дефектна стока, до 24 ч. от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, prodilar.com се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ.

След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на клиента. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата,Апис трейдинг възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

11. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Апис трейдинг издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.

Гаранцията губи валидност:

а) при изгубена гаранционна карта;

б) при опит за ремонт от неоторизиран  сервиз;

в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;

д) при химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от оторизирани сервизи на вносителя/дистрибутора на стоката. Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на Апис трейдинг по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

12. Апис трейдинг  има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

Апис трейдинг  си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на интернет и това, че Апис трейдинг  е свързан с интернет, Апис трейдинг  не гарантира, че потокът информация към и от Апис трейдинг няма да бъде следен и записван от трети страни.

Апис трейдинг  управлява този Сайт от офиса си в Сливен , България. Апис трейдинг  не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Апис трейдинг  не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на Апис трейдинг потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Апис трейдинг С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА Апис трейдинг (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ).

С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА Апис трейдинг  СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА  Консултации относно продукти могат да бъдат извършвани по всяко време на нашите телефони.